مقاله های بین المللی
مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: محمود تولایی, مسعود هوشمند
کلیدواژه ها : ژنوم ميتوکندري - هاپلوتيپ - پلي¬مرفيسم - هاپلوگروپ - تعيين هويت
: 10297
: 49
: 0
ایندکس شده در :
زمينه و هدف: ژنوم ميتوكندري سلول هاي انساني داراي 16569 نوكلئوتيد مي باشد كه توالي و ساختار آن در سال1981 تعيين شده و دگرگوني هاي ايجاد شده در ناحيه توالي بسيار كوتاه يك (HVS-1) ده برابر سريع تر از DNA كروموزومي است. هدف از اين تحقيق مطالعه ميزان پلي مرفيسم، تعيين درصد موتاسيون و ميزان هموپلاسي در اقوام مختلف ايراني، بررسي ميزان فراواني هاپلوگروپ ها و محاسبه حداقل و حداكثر گوناگوني در هاپلوتيپ هاي آنها، بررسي قديمي ترين اقوام ايراني و محاسبه ميزان (Diversity) و واريانس هاپلوتيپ ها به منظور استفاده در تعيين هويت مي باشد.روش بررسي: در اين مطالعه هاپلوتيپ هاي ناحيه HVS-1 ژنوم ميتوكندري 357 نفر منتسب به اقوام فارس، ترك آذري، گيلك، كرد، سيستاني، بلوچ، عرب، تركمن مورد بررسي قرارگرفته است. مقدار 2 ميلي ليتر خون از افراد غيرخويشاوند براساس محل تولد و اطلاعات مربوط به سه نسل متوالي، در ميكروتيوب هاي حاوي ضد انعقاد تهيه و پس از تخليص DNA ژنوميك و تكثير ناحيه HVS-1 و تعيين توالي توسط دستگاه توالي گرABI 310 ، توالي ها توسط برنامه Clustalx با توالي مرجع كمبريج مقايسه و پلي مرفيسم ها مشخص و براساس اين تغييرات از طريق درخت فيلوژنتيك، هاپلوگروپ ها و فراواني آنها در اقوام مشخص گرديد.يافته ها: در357 الگوي ميتوكندري مطالعه شده تعداد 160 نوكلئوتيد جهش يافته در ناحيه HVS-1 مشاهده شد. بالاترين هموپلاسي يعني موتاسيون مشابه با 40% در فارس ها و پايين ترين آن مربوط به سيستاني ها با 13% مي باشد. ميزان واگرايي (Diversity) در قوم فارس با عدد 862/0 پايين ترين مقدار را دارد. واريانس هاپلوتيپ ها در قوم سيستاني بالاتر از ديگر اقوام مطالعه شده و ميزان آن 87/0 مي باشد. هاپلوگروپ HV فراوان ترين هاپلوگروپ در اقوام فارس، ترك آذري، گيلك، كرد و سيستاني بوده و هاپلوگروپ هاي M و N در اقوام تركمن و بلوچ و عرب فراوني بيشتري دارند.نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه در فارس ها، آذري ها، گيلك ها ، كردها و سيستاني ها، هاپلوگروپ هاي مخصوص اوراسياي غربي غالب بوده و در عرب ها و بلوچ ها هاپلوگروپ هاي اوراسياي شرقي و اوراسياي غربي داراي فراواني تقريبا يكسان و در تركمن ها، هاپلوگروپ هاي ويژه اوراسياي شرقي غالب تر مي باشد. بالا بودن واريانس هاپلوتيپ ها در بين تمامي اقوام به ويژه سيستاني ها، اهميت به كارگيري الگوي mtDNA را در تعيين هويت مجرمين و شناسايي اجساد مجهول الهويه بيان مي كند.
نویسندگان: شهرام نظریان, محمود تولایی, جعفر امانی, هادی شیرزاد
کلیدواژه ها : شناسايي - کلستريديوم بوتولينوم - Multiplex PCR assay
: 14579
: 13
: 0
ایندکس شده در :

اهداف. باكتري كلستريديوم بوتولينوم قادر به توليد اسپور بوده و مي تواند با توليد سم كشنده باعث بيماري فلج شل و يا بوتوليسم شود. تشخيص بوتوليسم با يافتن سم و يا باكتري در نمونه غذاي مشكوك امكان پذير است. روش استاندارد براي يافتن سم استفاده از حيوان آزمايشگاهي مي باشد. اين روش بسيار حساس و اختصاصي ولي پر هزينه، زمان بر و پر زحمت بوده ، نياز به استفاده از حيوان آزمايشگاهي دارد و تنها تعداد معدودي از نمونه ها را مي توان در يك زمان مورد بررسي قرار داد. روش هاي ديگري از جمله استفاده از آنتيبادي ها در سيستم تشخيص اليزا جهت تشخيص توكسين به كار رفته ولي با توجه به وجود واكنش متقاطع بين تيپ هاي اين باكتري كمتر مورد توجه قرار گر ف ته است. در اين تحقيق براي شناسايي تيپهاي A ، B و E كلستريديوم بوتولينوم كه در انسان ايجاد بيماري ميكنند، از روش Multiplex PCR استفاده شد.

روش ها. ت أي يد اوليه تيپهاي باكتريايي كلستريديوم بوتولينوم مورد استفاده در اين تحقيق با روش بيوشيميايي و نيز Bioassay صورت گرفت. جهت شناسايي بوسيله PCR ، سه جفت پرايمر با دماي ذوب نزديك به هم طراحي گرديد. هر پرايمر ب ه طور اختصاصي براي ژن سم بوتولينيوم تيپهاي A ، B و E عمل نموده و اين سه جفت پرايمر قادر بود ب ه طور هم زمان سه سروتيپ را شناسايي نمايد .

یافته ها. بزرگي محصول PCR تيپهاي ,A B و E به ترتيب 782 ، 205 و 389 جفت باز بود كه با روش هضم آنزيمي نيز صحت محصول PCR ت أي يد شد. باكتري كلستريديوم پرفرنجنس به عنوان كنترل منفي مورد استفاده قرار گرفت و نتايج PCR آن با پرايمرهاي طراحي شده منفي بود.

نتیجه گیری. اين روش سريع، حساس و دقيق بوده و از آن در جهت شناسايي سه تيپ بيماريزاي انساني باكتري كلستريديوم بوتولينوم مي توان استفاده نمود.

نویسندگان: محمود تولایی, مسعود هوشمند, عبدا سجادیان
کلیدواژه ها : کليدواژه ها ژنوم ميتوکندري - هاپلوتيپ - ژنتيک قوميتي
: 9874
: 28
: 0
ایندکس شده در :

  اهداف: ژنوم ميتوكندري سلول­هاي انساني داراي 16569 نوكلئوتيد است و دگرگوني­ در ناحيه HVSI ، ده برابر سريع­تر از DNA كروموزومي رخ میدهد. اين تحقيق با هدف مطالعه ميزان پلي­مورفيزم، تعيين درصد جهش و محاسبه ميزان تنوع نوكلئوتيدهاي جهش­يافته و واريانس هاپلوتيپ­ها در اقوام مختلف ايرانی انجام شد.

  روش­ها: 357 نمونه تصادفی خون افراد بومي و غيرخويشاوند منتسب به اقوام فارس، ترك آذري، گيلك، كرد، سيستاني، بلوچ، عرب و تركمن جمعآوري شد. پس از تخليص DNA ميتوكندري و تكثير ناحيه HVSI ، تعيين توالي آن توسط دستگاه توالي­گر ABI 310 انجام شد. توالي­ها با برنامه Clustalx با توالي مرجع كمبريج مقايسه و نوكلئوتيدهاي جهش­يافته و پليمورفيزم­ها مشخص شد. سپس از طريق درخت فيلوژنتيك ژنوم ميتوكندري، هاپلوگروپ­ها مشخص شد .

  يافته­ها: بيشترين جهش با هموپلازي بالا در فارس­ها (40%) و كمترين مقادير در سيستانی­ها (13%) مشاهده شد. كمترين تنوع هاپلوتيپ مربوط به قوم فارس با 862/0 و بيشترين تنوع هاپلوتيپ مربوط به سيستانيها با 87/0 بود. در اكثريت اقوام ايراني هاپلوگروپ HV فراوان­ترين هاپلوگروپ بود.

  نتيجه­گيری: فراواني هاپلوتيپ­هاي بي­نظير DNA ميتوكندری بين اقوام، بيشتر از فراواني آن درون افراد يك قوم است. پايينبودن تنوع در يكي از اقوام، بيانگر رعايت ازدواج درونقومي و عدم ورود ميتوكندري­هاي غيربومي در آن است. بالابودن واريانس در قومي ديگر نشان­دهنده اهميت DNA ميتوكندري در شناسايي هويت افراد اين قوم در پرونده­هاي جنايي است. بالابودن تعداد جهش در يكي از اقوام نشان­گر قديمي­تر بودن اين قوم است.

نویسندگان: محمود تولایی, جعفر امانی, شهرام نظریان, ناصر ابراهیمی دریانی, رحیم آقازاده, همایون زجاجی
کلیدواژه ها :
: 22435
: 18
: 0
ایندکس شده در :
کلید واژه ها